Golfklubbens historia

UPPTAKTEN
Den 25 februari 1932 var ett viktigt datum. Till denna dag kallade direktör Axel Bergengren, Borås store industriman, intresserade till ett möte för att utröna möjligheten att starta en golfklubb i Borås. Det påtagliga resultat av detta möte blev att en kommitté på fyra personer bildades, med målsättningen:

1. Att skaffa pengar, 10.000 kr.

2. Att träffa avtal med regementet att få disponera mark på Gässlösa/Osdal-området

3. Att för pengarna bygga en 9-hålsbana

Kommittén bestod av herrar Carl Eiserman, Nils Hörstadius, Erik Runfelt och Ragnar Kindgren.

Uppenbarligen lyckades de väl i sitt uppdrag eftersom stadens "upper ten" plus många andra visade sitt intresse genom att teckna bidrag till ett belopp av 8000 kr.

Avtal träffades med regementschefen Axel von Arbin, om disposition av mark och Erik Runfelt, kapten på I15, fick i uppdrag att planera Borås första golfbana. Runfelt var den golfsakkunnige, som redan på den tiden betcknades "golfveteran". 

BORÅS GOLFKLUBB BILDAS 1933
Den 12 april 1933 var ett ännu viktigare datum i klubbens historia. Denna dag hölls ett konstituerande sammanträde, varvid beslöts att bilda Borås Golfklubb. Stadgar antogs och årsavgiften för 1933 faställdes till 50 kr. för senior och 25 kr. för varje ytterligare familjemedlem. Personal vid Kungl. Älvsborgs Regemente kom undan med bara 5 kr. i årsavgift.

VERKSAMHETEN I FULL GÅNG
Redan från början anställdes en instruktör; Adolf Hjorth från Stockholm. Han blev emellertid redan efter en kort tid lockad tillbaka med en anställning på Lidingö GK. Istället kom den lovande Båstadsjunioren Stig Christoffersson till Borås. Han garanterades en lön på 250 kr. i månaden och lektionspriset sattes till 2.50 kr. pr timma. Han blev klubbens allt i allo och stannade kvar i klubbens tjänst i hela 39 år.  

Den första greenkeepern var fanjunkare Fredriksson. Som klubbmästare i styrelsen fungerade trafikchefen Hjalmar von Porat. Genom hans försorg fick klubben en utrangerad järnvägsvagn utan hjul. Den inreddes för en kostnad av 400 kr. och vann de 60-talet medlemmarnas fulla gillande som klubbhus.

I juli 1933 vann BsGK inträde i Svenska Gymnastik-och Idrottsföreningarnas Riksförbund och den 6 februari 1934 blev klubben antagen som medlem i Svenska Golfförbundet. En invitation att också gå in i Svenska Skidförbundet avslogs.

TÄVLINGAR
Populära tävlingsformer på 30 talet och även senare var eclectic-och flaggtävlingar. Första klubbmästerskapet hölls 1937 och första tävlingen om ett vandringspris var "Höstpokalen". Spel om denna pokal höll på till 1972.

Klubblivet under 30-40 talen rörde sig i mångt och mycket kring golffamiljerna Westfelt och Jagenburg. 

NYTT KLUBBHUS 1938
I slutet av 1938 stod ett nytt klubbhus färdigt, kompletterat av en tidigare arbetsbod från Borås nya badhusbygge tillsammans med den ursprungliga järnvägsvagnen.
 

ÅRSMÖTEN och FESTER
Platsen för årsmöten och årsfester var som regel på Stadshotellet. I början av klubbens tillvaro höll sig priset för årsfesten omkring 3.50 kr. Det inkluderade supé med snaps och öl och förstklassig dansmusik. För herrarna var smoking föreskriven, men det ändrades snart till kavaj. 1942 hade priset  stigit till 6.50 kr. för smör/ost/sill och varmrätt. Bröd-och smörkuponger måste medtagas
 

KRIGSÅREN
Genom alla inkallelser minskade medlemsantalet under dessa år och det var först 1947 som antalet 100 passerades. Det året höjdes avgiften från 85 kr till 100 kr för senior.
 

NYA BANAN
Kravet från medlemmarna ökade för att få en 18-håls golfbana. På Gässlösa/Osdal fanns inte mark tillgänglig, men man fann ett område sydost om Borås. Där skulle den nya banan byggas och där finns klubben än i dag. Förutsättningarna fanns för att det skulle gå att göra en varierad och bra golfbana, även om det krävde mycket arbete. Hans Jagenburg och Nils-Håkan Klaening, var sekreterare resp ordförande, då nya banan kom till på 50-talet.

Kommunen som ägde huvuddelen av marken, ställde sig mycket välvillig till Golfklubbens planer och arrenderade ut marken på 25 år, mot en symbolisk avgift.

En bit av området där södra banan ligger i dag, ägdes av Rydboholmsbolaget, och ställdes välvilligt till förfogande av familjen Erikson, utan avgift. Slutligen arrenderades ett par mindre bitar nära Kråkeredsvägen, från privata ägare. Därmed var allt klart för Douglas Brasier att konstruera banan. 

KLUBBHUSET 1954
En fin bana kräver också ett bra klubbus. Parallellt med banbygget kom ett nytt modernt klubbhus till. Detta utgör fortfarande grunden i det klubbhus som finns i dag.

INVIGNINGEN 1954
Den 19 september 1954 ägde den officiella invigningen av nya golfbanan vid Östra Vik rum. HKH Prins Bertil förättade invigningen och slog det första slaget. Svenska Golfförbundet överlämnade vid samma tillfälle genom Prins Bertil, Förbundets förtjänstplakett i silver till Hans Jagenburg.

År 1958 stod de sista två hålen färdiga på 18-hålsbanan, lagom till 25 årsjubiléet.  

Hans Jagenburg övertog då ordförandeklubban, men lämnade sina uppdrag 1960 efter 22 års obruten insats som sekreterare, ordförande, banchef, m.m. En gigantisk insats för Borås Golfklubb.

Som en ringa belöning förklarades Hans och Gudrun Jagenburg som hedersledamöter i Borås Golfklubb.

FÖRBÄTTRINGAR PÅ BANAN
Redan 1963 byggdes klubbhuset ut och en bit in på 70-talet var det åter dags att göra någonting åt detsamma. Det var framför allt restaurangdelen som måste byggas om.

Klubben har haft förmånen att ha banchefer, som lagt ner en otrolig energi på sin uppgift och som hela tiden utvecklat och förbättrat banan.

GOLFBOOMEN
Under 80-talet stegrades intresset för golf oerhört snabbt. Kravet på fler nya banor och utökning av befinliga anläggningar blev bara större och större. Det verkade finnas en outtömlig källa att hämta golfintresserade ur, för klubbarna och det tycktes inte finnas någon gräns för nivån på årsavgifter och medlemslån.

Klubbarna tog in nya medlemmar i så hög grad att det på sina håll började bli otrivsamt. Diskussioner om en utökning av Borås Golfklubb till en 36-hålsanläggning togs upp 1987.

KLUBBHUS 1989, invigning 22 augusti
Klubbens snabba tillväxt under 80-talet och hårdare miljökrav från länsstyrelsen medförde att klubbhusets anläggningar för vatten, avlopp och ventilation till kök och omklädningsrum inte längre godkändes av kommunal myndighet, varför en radikal om-och tillbyggnad var nödvändig.

INVIGNINGEN 1991
Den 31 augusti 1991 invigdes den nya Södra banan av Golfförbundets ordförande Lennart Molander, med inbjudna gäster från Borås Kommun och grannklubbarna. En form av stafetttävling ägde rum under skämtsamma former.

Många gratulationer till en fin ny bana framfördes och Ingrid och Gösta Osterman skänkte två silverfat som vandringspris att spelas om på Södra banan. Klubben hade 1991, 2497 medlemmar .  

KLUBBHUS
Klubbhuset blev årerigen för trångt för det stora antalet medlemmar och nu byggdes kök och restaurang ut och ett nytt ljust klubbrum kom till med utsikt över 18:e hålets green.