Kallelse vårårsmöte med föredragningslista
Härmed inbjuds du som medlem till Borås GK’s vårårsmöte som kommer att hållas på Sagateatern torsdag 30 mars kl. 18.30
Förslag till Stadgeenlig föredragningslista

1.          Mötet öppnas.

2.          Fastställande av röstlängd för mötet.

3.          Val av ordförande och sekreterare för mötet.

4.          Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5.          Fastställande av föredragningslistan.

6.          Val av två protokollsjusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera
             mötesprotokollet.

7.a        Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

7.b        Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret.

8.          Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-
             /räkenskapsåret.

9.          Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av resultatet i enlighet med
             balansräkningen.

10.        Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

11.        Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

11.b      Beslut om nya stadgar för Borås GK, enligt nya mallstadgar från SGF

12.        Information Borås GK Park

13.        Övriga frågor.

14.        Mötet avslutas.

Föredragningslista publiceras även på klubbens hemsida under medlemsfliken. Handlingarna läggs upp på klubbens hemsida, samt finns tillgängliga på kansliet senast 1 vecka innan mötet.

Motioner:
Medlemmar som vill skicka in motioner ombeds att göra det till info@borasgolfklubb.se senast den 2/3 för att styrelsen ska kunna bearbeta förslagen i tid.

Anmälan:
Anmälan till mötet görs via GIT (på samma vis som man anmäler sig till en vanlig tävling)
Endast medlemmar i Borås GK kan delta i årsmötet.


Väl mött!

/Mvh Styrelsen